Linguee Apps

Variants ar tā

Saturs

The EESC recommends that the Commission concentrates its future work variants ar tā a policy line for post mainly based on the first option.

variants ar tā

EurLex-2 EurLex-2 Atbildīgās komitejas un, attiecīgā gadījumā, iesaistīto komiteju priekšsēdētāji un referenti kopīgi attiecīgi rīkojas, lai nodrošinātu, ka Parlamentam nekavējoties un regulāri tiek sniegtavajadzības gadījumā — konfidenciāli, pilnīga informāciju par visiem starptautisku nolīgumu sarunu posmiem un to noslēgšanu, tostarp sarunu norāžu teksta projekti un pieņemto tekstu galīgie varianti, kā arī 3.

The Chairs and rapporteurs of the committee responsible and of any associated committees shall jointly take appropriate action to ensure that Parliament is provided with immediate, regular and full information, if necessary on a confidential basisat all stages of the negotiation and conclusion of international agreements, including the draft and the finally adopted text of negotiating directivesand with the information referred to in paragraph 3, EurLex-2 EurLex-2 B1 kategorija: 52 atbilžu variantu jautājumi un 0 esejas tipa jautājumu.

$500 \

Category B1: 52 multi-choice and 0 essay questions. EurLex-2 EurLex-2 Saskaņā ar Francijas iestādēm trešā interpretācija faktiski ir pareizais variants, t.

variants ar tā

According to the French authorities a third interpretation is in fact the correct one, i. EurLex-2 EurLex-2 Ja ģenētiskās modifikācijas rezultāts ir dabīgās sastāvdaļas līmeņa izmaiņas vai ja jaunā sastāvdaļa dabīgi sastopama citos pārtikas un barības produktos, izvērtē šīs sastāvdaļas kopējās devas prognozētās izmaiņas, ņemot vērā gan reālistisko, gan ļaunāko iespējamo variantu.

variants ar tā

In cases where the genetic modification has resulted in an altered level of a natural constituent, or if a new constituent occurs naturally in other food and feed products, the anticipated change in total intake of this constituent shall be assessed considering realistic as well as worst case intake scenarios. EurLex-2 EurLex-2 Aktualizētais variants atspoguļo situāciju. Fourth, it was stated in paragraph above that, with regard to the delay caused by the initiation of discussions on the VPP programme, then the abandonment of that possibility, the Commission considered that it was required to take this into account itself by waiving recovery of the relevant amount of variants ar tā, which can certainly not constitute maladministration.

variants ar tā

EurLex-2 EurLex-2 Tādos gadījumos pēc kompetentās iestādes atļaujas saņemšanas vadītājs iesniedz iestādei un dara pieejamu sabiedrībai pārskata grozīto variantu, kurā nav iekļauti minētie jautājumi. In such cases, on the approval of the competent authority, the operator shall supply to the authority, and make available to the public, an amended report excluding those matters.

Default variant KDE Tas var būt arī vārds svešā valodā. Ja vārdā nav kļūdas, jūs varat to pievienot vārdnīcai, nospiežot pogu Pievienot vārdnīcai.

EurLex-2 EurLex-2 Lai gan šis variants īstermiņa perspektīvā varētu likties apmierinošs, tas drīz vien demonstrētu savas vājās puses un nevēlamos efektus, jo tas nenodrošinātu nodokļu administrācijas ar pietiekamiem resursiem turpmāko problēmu pārvarēšanai. Although this option might look satisfactory in the short term, it would soon show its limitations and undesirable effects, as it would not provide tax administrations with sufficient resources to address the forthcoming challenges.

Option 5 A collision risk reduction of 10 is targeted.

variants ar tā

The first option could lead to an estimated EUR million in additional income to the Schengen area per year. EurLex-2 EurLex-2 Kā jau norādīts 1.

variants ar tā

As has already been indicated for Variant 1, these percentages must be corrected by the formulae indicated in point I. EurLex-2 EurLex-2 Gadījumos, ja ir atļauti varianti, formulu norāda katram variantam atsevišķi. Where variants are authorised, a separate formula shall be provided for each variant.

 Si, - сказал Беккер.  - Solo. - Echo un poco de Smirnoff? - настаивал бармен.  - Плеснуть чуточку водки.