AS “Sadales tīkls” apliecina:

Tirgotāja finansiālā neatkarība

finansiālā neatkarība Arhīvi | Mārtiņš runā.

Turpmākajā ziņojumā tiek konspektīvi ziņots par iepriekš minētajām jomām, kuru pilns apraksts un veikto pasākumu uzskaitījums ir iekļauts Atbilstības programmā, kā arī tiek sniegta papildus informācija, kas nav iekļauta Atbilstības programmā, bet ir jāsniedz ziņojumā saskaņā ar SPRK noteikumiem. Atbilstības programmas un neatkarības prasību izpilde Atbilstoši Atbilstības programmas izpildes izvērtējumam, GASO apliecina, ka tā ir ievērojusi un turpina ievērot neatkarības prasības visās minētajās jomās un nodrošina nediskriminējošu rīcību.

Par Atbilstības programmu atbildīgā persona GASO ir norīkojis atbildīgo personu par Atbilstības programmas kontroli un izpildi. Atbildīgā persona ir Korporatīvās pārvaldības atbilstības vadītājs Vinsents Makaris kontaktinformācija: t. Neatkarības ziņojums un atbildīgās personas kontaktinformācija ir pieejama visiem interesentiem GASO tīmekļa vietnē.

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Juridiskā nodalīšana ir notikusi atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām, un citi pasākumi nav jāveic. Identitātes un saziņas nodalīšana Identitātes un saziņas nodalīšanas mērķis ir radīt skaidru izpratni par to, ka GASO darbības — sadales sistēmas operācijas — ir nošķirtas no Latvijas Gāzes un citiem dabasgāzes tirdzniecības uzņēmumiem un visiem tirgotāja finansiālā neatkarība un dabasgāzes tirdzniecības uzņēmumiem ir vienlīdzīgas iespējas saņemt GASO pakalpojumus. GASO ir izstrādāts un ieviests unikāls zīmols, GASO ir reģistrējis preču zīmi un tirgotāja finansiālā neatkarība domēnus, ir izstrādāts un tiek ievērots grafiskais standarts visās darbības jomās — reklāmā, lietvedībā, personāla apģērbā u.

Vienīgais izņēmums ir uzlīmju ar Latvijas Gāzes identitāti nomaiņa uz 7  tehniskajām iekārtām visā Latvijā, kas notiek vienlaicīgi ar šo iekārtu apkopes ciklu un kas tiks paveikts līdz GASO ir nodalījis visus saziņas kanālus, pārņemot telefona numuru tirgotāja finansiālā neatkarība, izveidojot unikālus e-pastus un unikālas tīmekļa vietnes un veicot citus pasākumus. Neskatoties uz veiktajiem pasākumiem, daļa klientu, galvenokārt saistītie lietotāji, konkrētās situācijās, piemēram, mainoties GASO sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem, turpina vērsties pie Latvijas Gāzes, un pretēji, jautājumos, kas skar Latvijas Gāzi, klienti mēdz vērsties pie GASO.

Tas ir skaidrojams gan ar vēsturisko pieredzi, kad visi ar dabasgāzi saistītie pakalpojumi bija vienuviet, gan ar apstākli, ka saistītajiem lietotājiem ar mazu patēriņu ir reta nepieciešamība komunicēt ar GASO vai Latvijas Gāzi, tādējādi nerodoties pastāvīgai zīmolu un pakalpojumu pieredzei.

Latvijas vēsture

Sagaidāms, ka šādi pārpratumi mazināsies laika gaitā līdz ar iegūto pieredzi un līdz ar saistīto lietotāju kļūšanu par tirgus klientiem. Pārvaldības nodalīšana GASO apliecina, ka tā vadība padomes un valdes locekļi, kā arī struktūrvienību vadītāji; GASO nav prokūristu darbojas neatkarīgi un tiem tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi tirgotāja finansiālā neatkarība vertikāli integrēta dabasgāzes komersanta pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas nepieciešami dabasgāzes sadales tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai.

tirdzniecības robots neirāls investīcijas Bitcoin projektu cenās

GASO neatkarības nosacījumus ir iekļāvis statūtos, padomes nolikumā un valdes reglamentā, valdes locekļu darba līgumos padomes locekļi darbojas bez daba līgumiem, bet saskaņā ar statūtiem un padomes nolikumu un struktūrvienību vadītāju un to vietnieku amata aprakstos.

Par neatkarību stiprinošu apstākli ir uzskatāma arī atbilstoša personāla un atalgojuma politika. Savukārt GASO valdes un padomes darba alga ir noteikta, samērojot ar valsts kapitālsabiedrībām noteiktajiem valdes un padomes atlīdzības kritērijiem.

pamata opciju tirdzniecības stratēģijas kā padarīt naudu pārnēsājamu

Viens no neatkarības stūrakmeņiem ir organizācijas pašpietiekamība. GASO apliecina, ka reorganizācijas ceļā tai tika nodrošināti pietiekami resursi patstāvīgai darbībai un ka uzņēmuma pārvaldīšana ir nodrošinājusi pietiekamus finanšu un cilvēkresursus savu funkciju pienācīgai izpildei.

Neatkarības ziņojums

GASO ir ieviesis vairākus dokumentus, kas ir harmonizēti ar Latvijas Gāzes dokumentiem un politikām, piemēram, Grāmatvedības uzskaites politiku un Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu.

Šādu dokumentu izstrādi pamatā nosaka ārējā regulējuma prasības, kas nosaka tirgotāja finansiālā neatkarība principu ievērošanu koncerna uzņēmumos. Lai nodrošinātu uzņēmuma pārvaldības caurspīdību, GASO nodrošina visu ar korporatīvo pārvaldību būtiskāko dokumentu publicēšanu tīmekļa vietnē.

Tas dod iespēju visiem tirgus dalībniekiem pārliecināties par GASO pārvaldības atbilstību neatkarības prasībām.

binārā opcijas naudas izņemšana kā datorā atrast bitcoin

Vienlaikus GASO norāda, ka ne visa informācija, kas ir iegūta, GASO pildot savus pienākumus, ir aizsargājama no tirgus dalībniekiem, jo daļa informācijas ir sniedzama dabasgāzes tirgotājiem vai lietotājiem saskaņā ar Enerģētikas likumu, Ministru kabineta Lai nodrošinātu informācijas aizsardzību, GASO ir apstiprinājusi Ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzības noteikumus, nosakot komerciālās informācijas saturu un aizsardzības pienākumus, kā arī piecus IT resursu pārvaldības, lietošanas un drošības noteikumus, kas nodrošina konfidenciālās informācijas aizsardzības mehānismus IT sistēmās.

Informācijas aizsardzībai ir paveikti arī pasākumi, lai fiziski nošķirtu Latvijas Gāzi no iespējas piekļūt aizsargāmajai informācijai, piemēram, ieviešot piekļuves tiesību ierobežojumus IT sistēmām, fiziski nodalot administratīvās un klientu apkalpošanas telpas, nodrošinot dalītu telpu piekļuves kontroli un veicot virkni citu pasākumu.

Turklāt kopš Neatkarīgs sertificēts auditors ir veicis komerciālās informācijas aizsardzības pasākumu izvērtēšanu IT sistēmās.

Pamatraksts un citi raksti: Akmens laikmeta apmetnes LatvijāBronzas laikmeta apmetnes Latvijā un Dzelzs laikmeta apmetnes Latvijā Viena no senākajām kartēm, kurā attēlota Latvijas teritorija — Aleksandrijas zinātnieka Klaudija Ptolemaja ap

Veiktais audits IT infrastruktūras nodalīšana Latvijas Gāzei koplietot GASO IT infrastruktūru nav aizliegts, tomēr šajā procesā ir jānodrošina vispārīgo neatkarības prasību izpilde un jo īpaši komerciālās informācijas aizsardzība. Atbilstoši iepriekš plānotajam, Pirmkārt, Latvijas Gāze izmanto GASO klientu patēriņa un norēķinu sistēmu, kas vēsturiski bija vienota dabasgāzes tirdzniecības un sadales operācijām.

Šīs sistēmas un tās atvasinājumu lietošana ir uzskatāma par riskantāko no komerciālās informācijas scenārija variants skatpunkta.

Finansiālā neatkarība October 5, Finansiālā neatkarība var nozīmēt daudzas lietas, un vienmēr der atcerēties, ka tā ir relatīva. Tas ir, pilnīga finansiāla neatkarība ir nesasniedzama, jo mūsu sabiedrības uzbūve ir līdzīga tīmeklim: viena pavediena pārrāvums var izsaukt pārmaiņas desmitos citu posmu. Ikvienu sabiedrības locekli ietekmē ģeopolitiski procesi, resursu cenas, mūsu darbadevēja ja tāds ir finansiālais stāvoklis, patēriņa preču cenas, utt. Protams, ka ar zināmu piepūli lielākā daļa bet ne obligāti visi var sasniegt finansiālu neatkarību, taču tā vienmēr tiks sasniegta zināmā mērā, jo mūsu labklājību vairo citi, kuru labklājību savukārt vairojam mēs paši — un tā uz riņķi vien.

Līdz ar to šajā jomā ir veikti visapjomīgākie pasākumi neatkarības nodrošināšanai. Atbilstoši Latvijas Gāzes stratēģijai, tā līdz Otrkārt, Latvijas Gāze izmanto komunikāciju un serveru telpas, kā arī drošības sistēmas, kas ir saistīts ar Latvijas Gāzes fizisku atrašanos GASO telpās.

Ārlietu ministrijas arhīva fotodokumentu kopums Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvju sanāksme. No labās: karjeras ģenerālkonsuls Hāgā B.

Vienlaikus auditori sniedza vairākus ieteikumus informācijas aizsardzības uzlabošanai. Kopīgi iepirkumi galvenokārt izriet no pakalpojumu koplietošanas vai finansiālajiem ieguvumiem, ko nodrošina iepirkuma apjoms. Kopīgu iepirkumu organizēšanā GASO primāri vadās no neatkarības prasību ievērošanas, darbojoties atbilstoši savām interesēm, izslēdzot kopīgas komercdarbības vai kopīgas stratēģiskās plānošanas iespējas, aizsargājot komerciālo informāciju, iekļaujot līgumos neatkarības prasības, kā arī organizējot kopīgus iepirkumus ar Latvijas Gāzi tikai tādos gadījumos, kad šādi darījumi dod finansiālas, saimnieciskas vai organizatoriskas priekšrocības.

pašreizējā opcijas cena tirdzniecība ar robotiem

GASO apliecina, ka kopīgie iepirkumi ir noritējuši atbilstoši neatkarības prasībām un nodrošinot nediskriminējošus apstākļus citiem tirgus dalībniekiem. Divpusējā sadarbība ar Latvijas Gāzi Normatīvajā regulējumā nepastāv ierobežojumi GASO un Latvijas Gāzei izmantot kopīgu infrastruktūru vai veikt cita veida sadarbību, tomēr šajā procesā ir jāievēro pārvaldības nodalīšanas un neatkarības prasības, kā arī GASO sniegtie pakalpojumi ir jākompensē atbilstoši tirgus apstākļiem. Divpusējā sadarbībā ir izdalāmas vairākas jomas.

Satversmes tiesas spriedums – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbības finansēšana

Gan Šīs sadarbības jomas ietvaros GASO izīrē Latvijas Gāzei telpas, sniedz atbalstu koplietoto IT sistēmu uzturēšanā un attīstībā, sniedz tehnisko atbalstu telpu ekspluatācijā, sniedz cilvēkresursu atbalsta pakalpojumus, kā arī veic citus pasākumus. Šajā jomā visi pasākumi, kas ir vērtējami kā GASO pakalpojumi Latvijas Gāzei, tiek apmaksāti no Latvijas Gāzes puses, izcenojumos iekļaujot saprātīgu peļņu.

Divpusējās sadarbības ietvaros GASO primāri vadās no neatkarības prasību ievērošanas, darbojoties atbilstoši savām interesēm, izslēdzot kopīgas komercdarbības vai kopīgas stratēģiskās plānošanas iespējas, aizsargājot komerciālo informāciju, iekļaujot līgumos neatkarības prasības un visiem sniegtajiem pakalpojumiem nosakot atbilstošu izcenojumu, iekļaujot saprātīgu peļņu.

GASO apliecina, ka divpusējā sadarbība ir noritējusi atbilstoši neatkarības prasībām un nodrošinot nediskriminējošus apstākļus citiem tirgus dalībniekiem.

Radošai inteliģencei riecienu griež arvien plānāku

Sadales sistēmas operatora pakalpojumi un informācija Lai nodrošinātu kvalitatīvus sadales tirgotāja finansiālā neatkarība pakalpojumus un nediskriminējošus apstākļus visiem dabasgāzes tirgotājiem un klientiem, ir būtiski nodrošināt vienlīdzīgu pakalpojumu un informācijas klāstu. Kā būtiskākās prasības sadarbībai ar gala lietotājiem un tirgotājiem ir noteiktas nediskriminējoša attieksme, vienlīdzīga pakalpojumu pieejamība un visas pamatinformācijas publicēšana GASO tīmekļa vietnē.

Savukārt sadarbībā ar tirgotājiem papildus ir noteiktas tādas prasības kā informācijas apmaiņa ar visiem tirgotājiem, visu tirgotāju vienlīdzīgas iespējas izmantot GASO skaitītāju rādījumu nodošanas rīkus, kontaktinformāciju t. Avārijas dienesta un logotipu, lai informētu tirgotāju klientus par sadales sistēmas pakalpojumiem.

Nediskriminēšanas prasību ievērošana ir iekļauta arī GASO Darbinieku ētikas kodeksā un Uzņēmējdarbības ētikas kodeksā, kas ir publicēts tīmekļa vietnē un ir pieejams visiem klientiem un tirgotājiem.

  • Radošai inteliģencei riecienu griež arvien plānāku - Neatkarīgā
  • Peļņas bināro iespēju stratēģijas
  • Precīzas izvēles stratēģijas
  • Izpēte Radošai inteliģencei riecienu griež arvien plānāku Finanšu ministrijas iecere ar nākamo gadu samazināt darbaspēka nodokļu slogu, kas daļai strādājošo ļautu uz rokas saņemt no pāris līdz pāris desmitiem eiro uz rokas vairāk, neattiecas uz autoratlīdzību saņēmējiem, kas, pēc FM aplēsēm, Latvijā ir aptuveni 39 tūkstoši.

Savukārt lai veicinātu GASO iespējas savlaicīgi identificēt iespējamās problēmas vienlīdzības nodrošināšanā, GASO Saņemto sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtībā ir iekļautas prasības identificēt sūdzības par netaisniem tirgus apstākļiem un par šādām sūdzībām informēt Atbildīgo personu.

Pārkāpumu gadījumā gan klienti, gan dabasgāzes tirgotāji var vērsties pie Atbildīgās personas, bet būtisku pārkāpumu gadījumā visām iesaistītajām pusēm ir iespēja izmantot GASO Trauksmes celšanas sistēmu. GASO apliecina, ka

  • Latvijas vēsture — Vikipēdija
  • Kā izveidot savus ienākumus internetā
  • Vai ir viegli nopelnīt naudu par binārām opcijām
  •  Скажи, что это .