Programmas

Profesionāla apmācība tirdzniecībā. Kursa pasniedzēji

Meklēšanas rezultāts

Ministru kabinets: 1 izslēgts ar Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence Izglītības un zinātnes ministrija: 1 izslēgts ar Pašvaldību kompetence 1 Pašvaldības piedalās profesionālās izglītības īstenošanā, sekmē komercdarbības attīstību savā teritorijā, sadarbojas ar darba devēju organizācijām, piedalās to jautājumu risināšanā, kas saistīti ar prakses vietu nodrošināšanu izglītojamajiem attiecīgās pašvaldības teritorijā.

Profesionālās izglītības administrācija Izslēgts ar Profesionālās izglītības atbalsta iestādes 1 Lai nodrošinātu pētniecisko, informatīvo, metodisko un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem, pedagogiem, izglītības iestādēm un profesionālajām organizācijām, tiek veidotas profesionālās izglītības atbalsta iestādes.

kurš visvairāk nopelnīja par iespējām

Nozaru ekspertu padomju, arodbiedrību un citu biedrību vai nodibinājumu kompetence 1 Nozaru ekspertu padomju darbības mērķis ir sekmēt attiecīgās nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Citu nozaru ekspertu padomju darbību koordinē Latvijas Darba devēju konfederācija. Kārtību, kādā tiek koordinēta nozaru ekspertu padomju darbība, nosaka Ministru kabinets. Izslēgts ar III nodaļa Profesionālās izglītības iestādes Profesionālās izglītības iestāžu dibināšanas, reorganizēšanas un likvidācijas kārtība 1 Valsts profesionālās izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma. Valsts un pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu dibināšanā.

Saistītais saturs

Profesionālās izglītības iestādes statuss un tās darbība 1 Profesionālās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likumsciti normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums. Profesionālās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās dibinātājs. Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 Profesionālās izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un papildus veic reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem ir tiesīga iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Iesniegumu profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai mākslas, mūzikas vai dejas jomā profesionālās izglītības iestāde iesniedz Kultūras ministrijai. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību šā panta pirmajā vai 1. Lēmuma par profesionālās izglītības kompetences centra statusa anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Jaunums Latvijas YouTube - Kā nopelnīt naudu eBay

Izglītības iestādes nosaukumu nosaka atbilstoši augstākajai attiecīgajā izglītības iestādē īstenojamai izglītības pakāpei, ja attiecīgo izglītības programmu īpatsvars nav mazāks par 30 procentiem.

Profesionālās izglītības iestādes konvents 1 Valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, izveido koleģiālu padomdevēju institūciju — konventu, kura mērķis ir veicināt profesionālās izglītības iestādes attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām.

dienas tendenču tirdzniecība

Konventa sastāvā iekļauj profesionālās izglītības iestādes vadītāju, tās ministrijas pārstāvi, kuras padotībā ir profesionālās izglītības iestāde, un attiecīgās pašvaldības, kā arī darba devēju un to apvienību pārstāvjus. Konventa sastāvā var iekļaut attiecīgā plānošanas reģiona pārstāvi. Konventa priekšsēdētājs ir darba devēju vai attiecīgās pašvaldības pārstāvis.

IV nodaļa Profesionālās izglītības iestādes pedagogi un izglītojamie Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē Tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādē ir personai, kurai ir atbilstoša profesionālā izglītība kvalifikācija un pedagoģiskā izglītība vai kurai ir atbilstoša profesionālā izglītība kvalifikācija un kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālās kvalifikācijas prasībām.

ātrākie veidi, kā nopelnīt miljonu

Profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālā kvalifikācija Profesionālās izglītības iestādes pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina valsts atzīti dokumenti par atbilstošu profesionālo izglītību kvalifikāciju un pedagoģisko izglītību.

Profesionālās izglītības iestādes pedagoga darba samaksa 1 Profesionālās izglītības iestādes pedagoga darba samaksu nosaka atbilstoši profesionālajai pieredzei, viņa profesionālajai kvalifikācijai un darba slodzei.

Izglītojamo attiecības ar obligāto profesionāla apmācība tirdzniecībā dienestu 25 Izslēgts ar V nodaļa Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi: 1 valsts profesionālās izglītības standarts; 2 profesijas standarts vai profesionālās kvalifikācijas prasības, ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu, ko saskaņo ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi; 3 nozares kvalifikāciju struktūras apraksts, kuru izstrādā un aktualizē Ministru kabineta noteikta institūcija, saskaņojot ar nozares ekspertu padomi un Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi; 4 profesionālās izglītības programma.

Valsts profesionālās izglītības standarti 1 Likumā profesionāla apmācība tirdzniecībā valsts profesionālās izglītības standarti — valsts arodizglītības standarts, valsts profesionālās vidējās izglītības standarts un valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarts — atbilstoši izglītības pakāpei nosaka: 1 izglītības programmu stratēģiskos mērķus; 2 obligāto izglītības saturu; 3 iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.

Profesijas standarts Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei tradingviv platforma vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Darba likuma 96. panta “Profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana” ģenēze

Attiecīgās profesijas profesionāla apmācība tirdzniecībā profesijām un specializācijām nav nepieciešams izstrādāt atsevišķu profesijas standartu, bet izstrādā un saskaņo profesionālās kvalifikācijas prasības. Profesionālās kvalifikācijas prasības Profesionālās kvalifikācijas prasības nosaka zināšanas, prasmes, attieksmes, profesionālās kompetences, kas nepieciešamas darba uzdevumu veikšanai attiecīgās nozares saistītajās profesijās un profesionāla apmācība tirdzniecībā.

Nozares kvalifikāciju struktūra Nozares kvalifikāciju struktūra ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām. Profesionālās izglītības programma 1 Profesionālās izglītības programma ir profesionālo izglītību reglamentējošs dokuments, profesionāla apmācība tirdzniecībā atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības standartam un profesijas standartam vai profesionālās kvalifikācijas prasībām ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu nosaka: profesionāla apmācība tirdzniecībā profesionālās izglītības programmas mērķi un sasniedzamos rezultātus; 2 profesionālās izglītības programmas saturu; 3 profesionālās izglītības programmas īstenošanas plānu; 4 prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību; 5 profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā; 6 profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, finanšu un materiālos līdzekļus.

Profesionālās izglītības programmu veidi 1 Profesionālās izglītības programmas atkarībā no iegūstamās izglītības iedalāmas šādi: 1 profesionālās pamatizglītības programmas; 3 profesionālās vidējās izglītības programmas; 4 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības koledžas izglītības programmas; 5 profesionālās tālākizglītības programmas; 6 profesionāla apmācība tirdzniecībā pilnveides izglītības programmas; 7 profesionālās ievirzes izglītības programmas.

  • Kā nopelnīt naudu klientu atsauksmes
  • Viltīgs veids, kā nopelnīt naudu

Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās 1 Profesionālās pamatizglītības un arodizglītības programmās persona tiek uzņemta bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi.

Profesionālās izglītības programmu īstenošana 1 Profesionālās izglītības ieguves formas ir šādas: 1 klātiene, tai skaitā darba vidē balstītas mācības; 2 neklātiene; 4 izslēgts ar Profesionālās izglītības programmas apguves noslēguma pārbaudījumi 1 Profesionālās izglītības programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmeni un citi valsts profesionālās izglītības standartā noteiktie valsts noslēguma pārbaudījumi.

GK variants

Profesionālās izglītības iestādes un eksaminācijas centri kvalifikācijas eksāmenu norisi organizē sadarbībā ar profesionālās izglītības atbalsta iestādēm, nozaru ministrijām un profesionālajām organizācijām.

Eksaminācijas centri akreditējami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana 1 Profesionālās kompetences novērtēšana notiek, ņemot vērā attiecīgā profesijas standarta prasības. Pirmā un otrā daļa stājas spēkā Pārejas noteikumu Profesionālās izglītības programmu licencēšana, profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija un reģistrācija 1 Profesionālās izglītības programmas licencējamas un profesionālās izglītības iestādes reģistrējamas un akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

Izglītības iestādei, kura īsteno akreditētu profesionālās izglītības programmu, ir tiesības izsniegt valsts atzītu profesionālo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Lēmumu par tādu profesionālās tālākizglītības programmu akreditāciju, kuru īstenošanas ilgums ir līdz vienam gadam, pieņem triju mēnešu laikā.

Mācību iestādes

VI nodaļa Profesionālās izglītības finansēšana Profesionālās izglītības programmu un iestāžu finansēšana 1 Profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas kārtību nosaka šis likums, Izglītības likums un citi normatīvie akti un attiecīgās profesionālās izglītības iestādes nolikums.

Rezultativitātes kritērijus sportā un nosacījumus attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu nosaka Ministru kabinets. Izglītojamo minimālo audzēkņu skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslā vai mūzikā nosaka Ministru kabinets.

Ministru kabinets nosaka profesionālās kvalifikācijas, kuras iegūstot izglītojamie obligāti apdrošināmi pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, kā arī apdrošinājuma summas minimālo apmēru. Ar apdrošināšanu saistītos izdevumus sedz izglītības iestāde, kurā izglītojamais apgūst attiecīgo izglītības programmu.

tirdzniecības iespēju demonstrācijas konts