Populāras kategorijas

Procentu likmju mijmaiņas darījums un procentu likmju iespējas

Attēlotā redakcija Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Hipotekāro kredītu procentu likmes

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi Noteikumi ir saistoši ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, aprēķinot to pārvaldē esošajiem Procentu likmju mijmaiņas darījums un procentu likmju iespējas reģistrētajiem atvērtajiem ieguldījumu fondiem vai apakšfondiem Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma AFI — atvasinātais finanšu instruments; 3.

Komisija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija; 3. RPV — riskam pakļautā vērtība; 3.

procentu likmju mijmaiņas darījums un procentu likmju iespējas opcijas piešķiršana

RTN — regulētā tirgū netirgots; 3. RTT — regulētā tirgū tirgots; 3.

procentu likmju mijmaiņas darījums un procentu likmju iespējas Durova žetonu vietne

Noteikumos lietotie termini: 4. Ja iespējas līguma termiņa laikā līguma bāzes aktīvs skar barjeru, iespējas līgumā paredzētas noteiktas sekas piemēram, iespējas līguma aktivizēšana vai neitralizēšanakuras ir atkarīgas no barjeras iespējas līguma veida; 4.

Laidienu arhīvs

Nesamaksāto summu maksā tad, kad to nosaka vērtspapīra emitents; 4. Vienā grupā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu; 4.

Gadījuma risks ir saistīts ar kādu konkrētu vērtspapīru emitentu, piemēram, procentu likmju izmaiņu risks parāda vērtspapīriem vai risks, ka kapitāla vērtspapīru cenas būtiski mainīsies vai strauji svārstīsies; 4.

Ja vērtspapīra cena pārsniedz līgumā noteikto garantijas īstenošanas cenu noteikto pirkšanas cenutad investors var pirkt vērtspapīru par garantijas īstenošanas cenu un pārdot to ar peļņu. Pretējā gadījumā garantijas termiņš beidzas vai garantija paliek neizmantota; 4.

Valūtas nākotnes darījumi (Forward)

Fonda kopējo risku sabiedrība var aprēķināt vienā no šādiem veidiem: 5. Fonda kopējā riska noteikšanai saskaņā ar RPV metodi sabiedrība drīkst izmantot relatīvās RPV metodi vai absolūtās RPV metodi, ievērojot šo noteikumu IV sadaļā noteiktās kvantitatīvās un kvalitatīvās prasības attiecīgās metodes izmantošanai. Izvēlēto metodi relatīvo vai absolūto turpmāk lieto konsekventi. Sabiedrība izvērtē, kura no metodēm saistību vai RPV metode, ja RPV metode, tad absolūtā vai relatīvā kopējā riska aprēķināšanai ir piemērota attiecīgā fonda riska profilam, ņemot vērā ieguldījumu politiku, ieguldījumu stratēģiju, izmantoto AFI veidus un sarežģītību, kā arī AFI īpatsvaru fonda ieguldījumu portfelī, veic pašnovērtējumu un, pamatojoties uz to, pieņem lēmumu Bitcoin vietējie bitkoīnu tīkli metodes izvēli.

Sabiedrība dokumentē lēmumu un tā pamatojumu, kurā norāda visus apsvērumus attiecīgās metodes izvēlei.

Kas ir procentu likmju mijmaiņas darījumi (IRS)?

Izvēlēto metodi norāda fonda prospektā. Sabiedrība drīkst sākt RPV metodes izmantošanu fonda kopējā riska noteikšanai 30 dienas pēc šo noteikumu IV sadaļas Fonda kopējā riska aprēķināšanai sabiedrība izmanto RPV metodi atbilstoši šo noteikumu IV sadaļas prasībām, ja kopējā riska aprēķina metodes izvēles pašnovērtējums liecina, ka: 9.

Fonda kopējais risks tiek aprēķināts vismaz reizi dienā, un, ņemot vērā fonda ieguldījumu stratēģiju, tiek izvērtēta nepieciešamība veikt vairākkārtējus aprēķinus dienas laikā, lai nodrošinātu Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma Vispārīgās prasības Izmantojot saistību metodi fonda kopējā riska aprēķinam, sabiedrība piemēro šajā sadaļā aprakstīto metodoloģiju visām AFI pozīcijām, t. Aprēķinot fonda kopējā riska apmēru, sabiedrība drīkst ņemt vērā savstarpējā ieskaita un riska ierobežošanas pasākumus atbilstoši šīs sadaļas 5.

procentu likmju mijmaiņas darījums un procentu likmju iespējas dienas beigu iespēju stratēģijas

Ja AFI izmantošana nerada fondam papildu risku, to drīkst neiekļaut fonda kopējā riska aprēķinā, izmantojot saistību metodi, ņemot vērā šīs sadaļas 7. Uz fonda rēķina ņemtos aizņēmumus, kuru termiņš ir līdz trim mēnešiem, fonda kopējā riska aprēķinā neiekļauj.

Finanšu risku vadība

Riska vērtības noteikšana standarta AFI Saskaņā ar saistību metodi šajā daļā minēto AFI jeb standarta AFI riska vērtība ir pielīdzināma atbilstošas pozīcijas bāzes aktīvā tirgus vērtībai. To var aizstāt ar RTT nākotnes līguma nosacīto pamatvērtību notional value vai cenu, ja šāda pieeja ir konservatīvāka.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Latvijas Banka Informācija Rīgā

Attiecībā uz nestandarta non-standard AFI, kad AFI nav iespējams noteikt riska vērtību kā ekvivalenta bāzes aktīva tirgus vērtību vai nosacīto pamatvērtību, var izmantot alternatīvu pieeju, kas aprakstīta šīs sadaļas 4.

Aprēķinot fonda kopējo risku saskaņā ar saistību metodi, ievēro šādas prasības: Aprēķina neto jeb tīro riska vērtību net commitment pēc savstarpējā ieskaita un riska ierobežošanas pasākumu piemērošanas, ņemot vērā, ka: AFI neto jeb tīrā riska vērtība, kas izteikta absolūtos skaitļos; Bruto un neto jeb tīrās riska vērtības aprēķina pamatā ir AFI pozīcijas precīza konvertēšana šā AFI bāzes aktīva tirgus vērtībā.

Izskaidrojiet mijmaiņas nozīmi Forex: lietošanas piemēri

Katra AFI riska vērtību un katra darījuma fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai riska baseina variants konvertē fonda valūtā, izmantojot tās dienas, kurā tiek veikts aprēķins, kursu spot rate. Ja valūtas AFI darījumā neviena no iesaistītajām valūtām nav fonda valūta, aprēķinot AFI riska vērtību, ņem vērā riska vērtību, kas izriet no valūtu konvertēšanas fonda valūtā.

Riska vērtību RTT nākotnes līgumiem futures nosaka šādi: Riska vērtību iespējas līgumiem plain vanilla options nosaka šādi: Riska vērtību mijmaiņas līgumiem swaps nosaka šādi: Riska vērtību RTN nākotnes līgumiem forwards nosaka šādi: Riska vērtības noteikšana pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos ietvertajiem AFI Turpmāk minēto finanšu instrumentos ietverto AFI uzskaitījums nav pilnīgs riska vērtību nosaka šādi: Riska vērtības noteikšana nestandarta AFI Riska vērtību saskaņā ar saistību metodi turpmāk minētajiem nestandarta AFI nosaka šādi: