Seko aktualitātēm

Interneta ieņēmumu pārskatu veidi

Uzņēmuma darījumu ar saistītām personām pārbaude.

DEKLARĀCIJAS UN PĀRSKATI

Tematiskā pārbaude Tematiskā pārbaude ir nodokļu administrācijas pārbaude, kad tiek kontrolēta atsevišķu normatīvo aktu ievērošana, pārbaudīti atsevišķi grāmatvedības dokumenti, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī tiek veiktas citas pārbaudes, kuru rezultātā netiek noteikti papildu nodokļu maksājumi budžetā.

Tematisko pārbaudi veic, lai savlaicīgi atklātu un novērstu pārkāpumus uzņēmējdarbībā un finanšu jomā, nodrošinātu preču uzskaites un aprites kārtības, ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas kārtības, grāmatvedības uzskaites kārtības un tirdzniecības noteikumu ievērošanu. Tematisko pārbaudi veic pie nodokļu maksātāja, atsevišķos gadījumos — VID telpās vai citā vietā, piemēram, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēja telpās.

Sabiedrība šīs tiesības zaudē, ja turpmākajos pārskata gados tā pārsniedz minētās robežvērtības un tas atkārtojas divus pārskata gadus pēc kārtas. Ja sabiedrības saimnieciskās darbības rādītāji pa gadiem svārstās un tā katru pārskata gadu atbilst citai sabiedrību kategorijai, attiecīgā sabiedrība gada pārskata sagatavošanā ievēro augstākai sabiedrību kategorijai ja salīdzina kategoriju, kurai tā atbilst kārtējā pārskata gadā, ar to, kurai tā atbilda iepriekšējā pārskata gadā paredzētos noteikumus. Koncernu kategorijas 1 Piemērojot šo likumu, koncernus atkarībā no turpmāk noteiktajām kritēriju robežvērtībām iedala šādās kategorijās: 1 mazs koncerns; 2 vidējs koncerns; 3 liels koncerns. Ja koncerns divus pārskata gadus pēc kārtas gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā tā mātes sabiedrības bilances datumā konsolidēti nepārsniedz divas no šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām, koncerna mātes sabiedrība iegūst tiesības piemērot šajā likumā noteiktos atvieglojumus vai atbrīvojumus, kas paredzēti attiecīgajai koncernu kategorijai. Īpaši noteikumi par kritērijiem 1 Kritērijs "Bilances kopsumma" ir šā likuma 1.

Uzsākot tematisko pārbaudi, VID amatpersona uzrāda dienesta apliecību un augstākstāvošas amatpersonas pilnvaru, ja tematisko pārbaudi veic ārpus VID telpām. Dienesta apliecību neuzrāda, ja pirms tematiskās pārbaudes tiek veikts kontrolpirkums, kontrolpasūtījums vai citas darbības. Tādā gadījumā to uzrāda pēc šo darbību veikšanas.

Ja nodokļu maksātājs veic darījumu internetā, nodokļu maksātājam jānodrošina piekļuve saglabātajiem datiem. Informāciju arī elektroniskokura ietekmē vai var ietekmēt nodokļu aprēķinu, jāglabā vismaz 5 gadus.

VID saziņa ar nodokļu maksātāju par tematiskās pārbaudes uzsākšanu, papildu dokumentu un paskaidrojumu pieprasīšanu un saņemšanu, bināro opciju stratēģijas par iq opciju konstatētiem maznozīmīgiem pārkāpumiem, kā arī informēšana par tematiskās pārbaudes rezultātiem notiek Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai, izmantojot citus Paziņošanas likumā noteiktos veidus. Tematisko pārbaudi veic un nodokļu maksātāju informē par pārbaudes rezultātiem 30 dienu laikā no pārbaudes uzsākšanas dienas.

kas veido tirdzniecības cenu nopelnīt ātri par prēmijām

Ja tematiskajā pārbaudē konstatē, ka nodokļu maksātājs pieļāvis maznozīmīgu pārkāpumu, VID lūdz to novērst un turpmākajā darbībā nepieļaut. Šādos gadījumos administratīvā soda sankcijas nepiemēro. Ja tematiskajā pārbaudē konstatē pārkāpumu saistībā ar nodokļu nepilnīgu aprēķināšanu un nomaksu budžetā, nodokļu maksātāju aicina izmantot tiesības iesniegt nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija auditsnav beidzies deklarācijas precizējumu iesniegšanas termiņš vai nav pieņemts lēmums par nodokļu apmēra precizēšanu.

Ja tematiskajā pārbaudē konstatē administratīvo pārkāpumu, VID amatpersona pieņem attiecīgu lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā.

Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu skatīt šeit. Tematiskās pārbaudes akts nav administratīvais akts, tādējādi uz to nav attiecināmas Administratīvā procesa likuma normas, t. Apsekošana Apsekošana ir pārbaude, kuras laikā nodokļu administrācija veic nodokļu maksātāja juridiskās deklarētās adreses, struktūrvienības, kā arī citu ar saimniecisko darbību saistīto objektu apskati un pārbauda nodokļu maksātāja uzrādītās informācijas atbilstību faktiskajam stāvoklim, kā arī konstatē esošos interneta ieņēmumu pārskatu veidi resursus un cilvēkresursus.

Nodokļu maksātājam apsekošanas aktu, kurā informē par apsekošanas rezultātiem, paziņo divu darbdienu laikā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai, izmantojot citus Paziņošanas likumā interneta ieņēmumu pārskatu veidi veidus.

Apsekošanas rezultātus tālāk izmanto nodokļu maksātāja riska  analīzes veikšanā.

Laidienu arhīvs

Apsekošanas laikā konstatētie pārkāpumi var būt pamats cita veida nodokļu kontroles pasākuma veikšanai. Novērošana Novērošana ir nodokļu administrācijas kontrole, kad nodokļu maksātāja juridiskajā adresē vai saimnieciskās darbības veikšanas vietā noteiktā laika posmā tiek fiksētas visas ar saimnieciskās darbības veikšanu saistītās darbības.

cik var nopelnīt par manikīru mājās proft binārās opcijas

Novērošanas mērķis ir pārliecināties par konkrētā darījuma faktisko norisi, kā arī iegūt informāciju, kas būtu noderīga tālākajā nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības analīzē un nodokļu auditā. Novērošanu interneta ieņēmumu pārskatu veidi veikt gan iepriekš paziņojot nodokļu maksātājam, gan par to neinformējot. Novērošanas laikā veic nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības novērošanu vai atsevišķa darījuma novērošanu.

  • Visprecīzākās stratēģijas iespējas
  • Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Divu darbdienu laikā pēc novērošanas laikā pieprasīto dokumentu iesniegšanas un informācijas apkopošanas elektroniski sagatavo atsevišķa darījuma vai saimnieciskās darbības novērošanas aktu, kurā nodokļu maksātāju informē par novērošanas rezultātiem. Novērošanas aktu nodokļu maksātājam paziņo Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai, izmantojot citus Paziņošanas likumā noteiktos veidus.

kāds nopelnīja naudu par bināro opciju pārskatiem Bitcoin peļņa biržā

Ja novērošanas rezultātā iegūtā informācija par faktiskajiem darbības apjomiem būtiski atšķiras no nodokļu maksātāja deklarētās, tad tas var būt par pamatu nodokļu lieluma noteikšanai uz aprēķinu pamata, ņemot vērā arī nodokļu maksātāja darbības specifiku un periodiskumu. Datu atbilstības pārbaude Datu atbilstības pārbaude ir nodokļu administrācijas pārbaude, kuras laikā tiek kontrolēta nodokļu, nodokļu deklarācijas posteņu vai nodevu un citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas pareizība un atbilstība normatīvajiem aktiem, izvērtējot nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu maksātāja nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādītos datus, ja šīs deklarācijas nodokļu administrācijai ir iesniegtas vai tās bija jāiesniedz.

Datu atbilstības pārbaudi veic nodokļu administrācijas telpās, nepieprasot no nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības attaisnojuma dokumentus triju gadu laikā no normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa.

Nodokļu kontroles veidi

Šīs pārbaudes laikā nodokļu vai informatīvajā deklarācijā konstatējot neatbilstības starp nodokļu maksātāja iesniegto informāciju un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, nodokļu administrācija par to informē nodokļu maksātāju, nosūtot paziņojumu par konstatētajām konkrētajām neatbilstībām ar uzaicinājumu 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt VID nodokļu deklarācijas vai informatīvās deklarācijas precizējumu vai konstatēto neatbilstību pamatotu izskaidrojumu.

Ja nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā nav novērsis paziņojumā norādītās neatbilstības, nodokļu administrācija pieņem lēmumu par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem, kurā veic budžetā maksājamo vai atmaksājamo summu pārrēķinu, nosaka par labu budžetam piedzenamo nodokļa summu starpību starp maksātāja deklarēto un datu atbilstības izvērtēšanas rezultātā precizēto nodokļu summu un aprēķina nokavējuma naudu likuma "Par nodokļiem un nodevām"  Lēmumā papildus aprēķināto nodokļa summu un nokavējuma naudu nodokļu maksātājs iemaksā budžetā 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Ja šajā termiņā nodokļu maksātājs neveic lēmumā norādītos maksājumus, nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no dienas, kad pieņemts lēmums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem.

Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 nodoklis — ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību budžetu pamatbudžeta vai speciālā budžeta ieņēmumu nodrošināšanai un valsts funkciju un pašvaldību funkciju finansēšanai. Nodokļu samaksa neparedz atlīdzinājumu nodokļa maksātājam tiešā veidā. Minētais termins piemērojams arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī muitas nodoklim un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem, kuri noteikti tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām; 2 valsts nodeva — obligāts maksājums valsts budžetā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām. Valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana. Valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu; 3 pašvaldības nodeva — pašvaldības domes noteikts obligāts maksājums pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā šajā likumā paredzētajos gadījumos.

Datu atbilstības pārbaudes shēmu skatīt arī  šeit. Nodokļu apmēra precizēšana Nodokļu apmēru precizē, ja nodokļu maksātājs nav novērsis tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos konstatēto normatīvā akta pārkāpumu, kas ietekmē nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu apmēru , un ar lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā saukts pie administratīvās atbildības.

Nodokļu apmēra precizēšanas mērķis ir novērst gadījumus, kad nodokļu maksātājs izvairās no sadarbības ar VID un neveic korekcijas nodokļu deklarācijās.

Nodokļu apmēra precizēšanu veic nodokļu administrācijas telpās, izmantojot tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos iegūto informāciju, no nodokļu maksātāja nepieprasot saimnieciskās darbības attaisnojuma un darījumu apliecinošus dokumentus.

Jāaizpilda iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju  -iemnorādot šādu informāciju: EDS klientu — juridisku vai fizisku personu, par kuru tiks iesniegti dokumenti; tiesību pārvaldnieku — lietotāju, kurš varēs gan strādāt sistēmā patstāvīgi, gan rediģēt savas un citu lietotāju tiesības un iestatījumus ir iespējami vairāki tiesību pārvaldnieki ; EDS lietotāju — fizisku personu, kura strādās sistēmā tiesību pārvaldnieka piešķirto tiesību ietvaros; IP adresi — neobligāts lauks, kurā norāda IP adresi vai IP adreses masku, ja ir nepieciešamība ierobežot konkrēta lietotāja pieeju EDS tikai no viena datora vai viena tīkla datoriem. Lai kļūtu par Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas EMCS lietotāju, jāaizpilda  iesniegums par elektronisko administratīvo dokumentu un citu ziņojumu iesniegšanu EMCS. Lai kļūtu par muitas informācijas sistēmu lietotāju, jāaizpilda iesniegums par VID muitas informācijas sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu un papildu vienošanās. Saņemot lietotājvārdu un sākotnējo paroli, Jūs varēsiet uzsākt darbu EDS.

Lēmumam par ar nodokļiem un nodevām apliekamā objekta precizēšanu izmanto VID rīcībā esošo informāciju - tematiskajā pārbaudē vai no citas institūcijas saņemtajos materiālos iegūto informāciju par nodokļu maksātāja EKA reģistrēto darījumu kopsummu noteiktā periodā un par pārbaudē konstatēto, aprēķinot nereģistrēto darījumu proporciju. Nepieciešamības gadījumā VID nodokļu maksātājam pieprasa informāciju vai dokumentus. Sagatavotais atzinums nav administratīvais akts un tas nav apstrīdams un pārsūdzams.