Pensiju 2.līmeņa plānus maina retāk; Swedbank – izvēle Nr.1

Aktīvu maiņa pēc izvēles, VID metodiskais materiāls: grāmatvedības aplēses un to izmaiņas | azboulings.lv

Vispārīgie jautājumi 1. Latvijas grāmatvedības standarts Nr. Standarts attiecas uz atbilstoši likumam " Par uzņēmumu gada pārskatiem " sagatavotu atsevišķa uzņēmuma finanšu pārskatu un atbilstoši likumam " Par konsolidētajiem gada pārskatiem " sagatavotu konsolidēto finanšu pārskatu turpmāk - finanšu pārskats.

  • VID metodiskais materiāls: grāmatvedības aplēses un to izmaiņas | azboulings.lv
  • EUR-Lex - L - LV - EUR-Lex
  • Pensiju 2.līmeņa plānus maina retāk; Swedbank – izvēle Nr.1 | Mana Pensija
  • Pērkot opciju 1 sekunžu laikā
  • Vispārīgie jautājumi 1.

Standartā lietotie termini: 3. Novērtējot, vai neuzrādīta vai kļūdaini uzrādīta informācija var ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju saimnieciskos lēmumus, tiek pieņemts, ka lietotājiem ir priekšzināšanas uzņēmējdarbībā, ekonomikā un grāmatvedībā, kā arī vēlme pietiekami rūpīgi iepazīties ar finanšu pārskatā ietverto informāciju. Piemērojot standarta prasības, uzņēmums izvērtē, kuru prasību piemērošana ir praktiski iespējama.

Prasību piemērošana praktiski nav iespējama, ja tās nevar piemērot pat pēc visu pieejamo pasākumu veikšanas.

Noteiktam iepriekšējam periodam grāmatvedības politikas maiņas piemērošana ar atpakaļejošu spēku vai iepriekšējo periodu kļūdas labojums ar atpakaļejošu spēku praktiski nav iespējams, ja: 5.

Grāmatvedības politika 6. Termins "grāmatvedības politika" skaidrots, grāmatvedības politikas izvēles kritēriji un izstrādāšanas kārtība, kā arī prasības skaidrojumu sniegšanai par grāmatvedības politiku noteiktas Latvijas grāmatvedības standarta Nr. Ja uz darījumu, faktu vai notikumu ir attiecināmas Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu un Latvijas grāmatvedības standartu prasības, attiecīgajam gadījumam piemērojamo grāmatvedības politiku nosaka atbilstoši to aktīvu maiņa pēc izvēles.

Vienveidīgu darījumu, faktu un notikumu uzskaitē uzņēmums piemēro konsekventu grāmatvedības politiku, izņemot, ja ārējie normatīvie akti un Latvijas grāmatvedības standarti īpaši nosaka vai atļauj posteņu dalījumu grupās, uz kurām attiecināma atšķirīga politika.

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Ja ārējie normatīvie derību metode un Latvijas grāmatvedības standarti nosaka vai atļauj šādu dalījumu, katrai grupai izvēlas un konsekventi piemēro atbilstošu grāmatvedības politiku.

Ja uz darījumu, faktu vai aktīvu maiņa pēc izvēles tieši neattiecas ārējo normatīvo aktu un Latvijas grāmatvedības standartu prasības, vadība izvēlas un piemēro grāmatvedības politiku saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standarta Nr. Izvēloties un piemērojot grāmatvedības politiku, ņem vērā Latvijas grāmatvedības standarta Nr. Saskaņā ar šā standarta 9.

Grāmatvedības politikas maiņa Uzņēmums maina grāmatvedības politiku tikai, ja: Lai varētu noteikt finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un naudas plūsmu tendences, finanšu pārskatu lietotājiem jādod iespēja salīdzināt uzņēmuma finanšu pārskatus par vairākiem pārskata periodiem. Tādēļ šajos pārskatos parasti piemēro vienu un to pašu grāmatvedības politiku, izņemot, ja grāmatvedības politikas maiņa notikusi atbilstoši Par grāmatvedības politikas maiņu neuzskata: Sākotnēja politikas pieņemšana aktīvu uzskaitei pārvērtētās summās ir grāmatvedības politikas maiņa, bet to uzskaita kā pārvērtēšanu saskaņā ar likumu " Par uzņēmumu gada pārskatiem " un Latvijas grāmatvedības standartiem, kas nosaka attiecīgo aktīvu uzskaites kārtību, nevis saskaņā ar šo standartu.

Šā standarta Izņemot Ja uz noteiktu darījumu, faktu vai notikumu tieši neattiecas ārējo normatīvo aktu un Latvijas grāmatvedības standartu prasības, vadība saskaņā ar aktīvu maiņa pēc izvēles Ja uzņēmums nolemj mainīt savu grāmatvedības politiku, pamatojoties uz vēlāk veikto minēto dokumentu grozījumiem, šāda maiņa tiek uzskaitīta un uzrādīta kā brīvprātīga grāmatvedības politikas maiņa. Ja saskaņā ar Ja grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uz salīdzināmajiem rādītājiem par vienu vai vairākiem uzrādītajiem iepriekšējiem periodiem noteikt praktiski nav iespējams, uzņēmums piemēro jauno grāmatvedības politiku aktīvu un saistību bilances vērtībām perioda sākumā, sākot ar senāko periodu, par kuru tas ir praktiski iespējams un kurš var būt pārskata periods, un atbilstoši labo visu ietekmēto šā perioda pašu kapitāla posteņu atlikumu perioda sākumā.

Ja jaunas grāmatvedības politikas kopējo ietekmi uz visiem iepriekšējiem periodiem noteikt praktiski nav iespējams, uzņēmums labo salīdzināmo informāciju perspektīvi, sākot ar datumu, kad šāds labojums praktiski iespējams. Ja uzņēmums piemēro jaunu grāmatvedības politiku ar atpakaļejošu spēku, šo jauno politiku piemēro iepriekšējo periodu salīdzināmajai informācijai tiktāl, ciktāl tas praktiski iespējams. Piemērošana ar atpakaļejošu spēku noteiktā iepriekšējā periodā nav praktiski iespējama, ja praktiski nav iespējams noteikt tās kopējo ietekmi uz bilances posteņu atlikumiem attiecīgā perioda sākumā un beigās.

Labojuma summu, kas attiecas uz periodiem pirms pārskatā uzrādītajiem, attiecina uz katra pašu kapitāla posteņa atlikumu senākā uzrādītā perioda sākumā.

Parasti labojums attiecas uz nesadalīto peļņu, bet tas var attiekties arī uz citu pašu kapitāla posteni. Jebkura cita informācija par iepriekšējiem periodiem, piemēram, finanšu datu skaidrojumi, arī tiek labota, ciktāl tas ir praktiski iespējams. Ja jaunas grāmatvedības politikas piemērošana ar atpakaļejošu spēku praktiski nav iespējama, jo uzņēmums nevar noteikt politikas piemērošanas kopējo ietekmi uz visiem iepriekšējiem periodiem, jauno politiku saskaņā ar Tādējādi netiek uzrādīta grāmatvedības politikas maiņas kopējā ietekme uz to aktīvu, saistību un pašu kapitāla labojuma daļu, kas attiecas uz periodiem pirms šī datuma.

Grāmatvedības politikas maiņa ir atļauta arī tad, ja tās perspektīva piemērošana nav iespējama nevienā no iepriekšējiem periodiem.

Pensiju 2.līmeņa plānus maina retāk; Swedbank – izvēle Nr.1

Ja jaunas ārējo normatīvo aktu un Latvijas grāmatvedības standartu prasības piemērošana ietekmē pārskata periodu vai jebkuru iepriekšējo periodu vai tai būtu bijusi šāda ietekme, ja to būtu praktiski iespējams noteikt, vai tai varētu būt ietekme uz nākamajiem periodiem, uzņēmums finanšu pārskata pielikumā uzrāda: Ja brīvprātīga grāmatvedības politikas maiņa ietekmē pārskata periodu vai jebkuru iepriekšējo periodu vai tai būtu bijusi šāda ietekme, ja to būtu praktiski iespējams noteikt, vai tai varētu būt ietekme uz nākamajiem periodiem, uzņēmums finanšu pārskata pielikumā uzrāda: Nākamo periodu finanšu pārskatos Grāmatvedības aplēses un to izmaiņas Ar uzņēmējdarbību saistīto nenoteiktību dēļ daudzus finanšu pārskatu posteņus nevar aprēķināt precīzi, bet var tikai aplēst.

Grāmatvedības aplēses veidošanas process ietver vērtējumus, pamatojoties uz pēdējo pieejamo informāciju, piemēram, par: Pamatotu grāmatvedības aktīvu maiņa pēc izvēles lietošana ir svarīga finanšu pārskatu sagatavošanas daļa un nemazina to ticamību. Grāmatvedības aplēšu izmaiņas ir tādas aktīvu vai saistību posteņa bilances vērtības vai aktīva periodiskā izlietojuma vērtības korekcijas, kas aktīvu maiņa pēc izvēles uz šā aktīva vai saistību esošā stāvokļa un ar tiem saistīto nākotnē sagaidāmo guvumu un saistību novērtējumu.

Grāmatvedības aplēsi pārskata, ja mainās apstākļi, uz kuriem tā pamatota, kā arī jaunas informācijas, lielākas pieredzes vai turpmāku notikumu ietekmē, un, ja nepieciešams, aplēsi maina. Pēc būtības grāmatvedības aplēses pārskatīšana neattiecas uz iepriekšējiem periodiem, un tā nav iepriekšējo periodu kļūdas labojums.

Novērtēšanas principa maiņa ir grāmatvedības politikas maiņa, nevis grāmatvedības aplēses maiņa.

Ja nav iespējams atšķirt grāmatvedības politikas maiņu no grāmatvedības aplēses izmaiņām, izmaiņas uzskata par grāmatvedības aplēses izmaiņām. Grāmatvedības aplēses izmaiņu ietekmi atzīst perspektīvi, vērtības korekcijas iekļaujot peļņas vai zaudējumu aprēķinā: Ja grāmatvedības aplēses izmaiņas izraisa aktīvu un saistību izmaiņas vai attiecas uz pašu kapitāla posteni, tās atzīst, izmaiņu periodā labojot attiecīgos aktīvu, saistību vai pašu kapitāla posteņus.

Grāmatvedības aplēses izmaiņu ietekmes perspektīva atzīšana nozīmē, ka izmaiņas tiek attiecinātas uz darījumiem, faktiem un notikumiem, sākot ar aplēses izmaiņu dienu.

An Original Elite Dangerous Fan Music Video: \

Grāmatvedības aplēses izmaiņas var ietekmēt tikai pārskata perioda peļņu vai zaudējumus nopelnīt naudu par aizdevumiem internetā pārskata un nākamo periodu peļņu vai zaudējumus. Piemēram, izmaiņas bezcerīgo debitoru parādu summas aplēsē ietekmē tikai pārskata perioda peļņu vai zaudējumus un tādējādi tiek atzītas pārskata periodā.

Savukārt izmaiņas nolietojamo aktīvu lietderīgās lietošanas laika vai ar tiem saistītā nākotnes ekonomiskā izdevīguma apgūšanas modeļa aplēsēs ietekmē nolietojuma izdevumus gan pārskata periodā, gan visos nākamajos periodos līdz aktīvu atlikušā lietderīgās izmantošanas laika beigām.

Risinājums

Abos gadījumos izmaiņu netirgo opcijas uz pārskata periodu atzīst kā ienākumus vai izdevumus pārskata periodā.

Grāmatvedības aplēses izmaiņu ietekmi uz nākamajiem periodiem, ja tāda ir, atzīst kā attiecīgo nākotnes periodu ienākumus un izdevumus. Uzņēmums finanšu pārskata pielikumā uzrāda to grāmatvedības aplēšu izmaiņu veidu un summu, kurām ir būtiska ietekme pārskata periodā vai no kurām ir sagaidāma būtiska ietekme nākamajos periodos, ja šo ietekmi uz nākamajiem periodiem ir praktiski iespējams noteikt. Ja grāmatvedības aplēses izmaiņu summu ietekmi uz nākamajiem periodiem noteikt nav iespējams, arī šo apstākli skaidro finanšu pārskata pielikumā.

Kļūdas Kļūdas var rasties finanšu pārskatu posteņu atzīšanā, novērtējumā, izklāstā vai uzrādīšanā.

Finanšu pārskati nav sagatavoti saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un Latvijas grāmatvedības standartiem, ja tajos ir vai nu būtiskas kļūdas vai arī apzinātas nebūtiskas kļūdas, kas pieļautas, lai radītu noteiktu priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas vietnes, lai nopelnītu naudu par tīmekļa naudu. Pārskata perioda kļūdas, kas atklātas šajā periodā vai pēc tā beigām, labo pirms finanšu pārskatu apstiprināšanas publiskošanai.

Tomēr dažkārt būtiskas kļūdas netiek atklātas līdz nākamajiem periodiem, un šo kļūdu labojumu uzrāda attiecīgā nākamā perioda finanšu pārskata pielikumā. Neuzrādītas vai kļūdaini uzrādītas informācijas gadījumi ir būtiski, ja tie atsevišķi vai kopā var ietekmēt lietotāju saim­nieciskos lēmumus, kas pieņemti, binārā opcija personīgais konts uz finanšu pārskatu.

Būtiskums ir atkarīgs no neuzrādītās vai kļūdaini uzrādītās informācijas apjoma un būtības novērtējuma konkrēto apstākļu kontekstā. Izšķirošais faktors var būt apjoms vai būtība, vai abu apvienojums. Iepriekšējo periodu kļūdu labo ar atpakaļejošu spēku, izņemot gadījumus, ja praktiski nav iespējams noteikt kļūdas ietekmi uz katru periodu vai kopējo ietekmi.

Ja iepriekšējo periodu kļūdas ietekmi uz salīdzināmajiem rādītājiem par vienu vai vairākiem finanšu pārskatā uzrādītajiem iepriekšējiem periodiem noteikt praktiski nav iespējams, uzņēmums labo aktīvu, saistību un pašu kapitāla sākuma atlikumus senākajā periodā, par kuru tas ir praktiski iespējams un kurš var būt pārskata periods.

Ja praktiski nav iespējams noteikt iepriekšējo periodu kļūdas kopējo ietekmi pārskata gada aktīvu maiņa pēc izvēles, uzņēmums labo salīdzināmo informāciju perspektīvi, sākot ar senāko periodu, kad tas ir praktiski iespējams.

aktīvu maiņa pēc izvēles

Iepriekšējo periodu kļūdas labojums tiek izslēgts no tā perioda peļņas vai zaudējumiem, kurā kļūda ir atklāta. Jebkura informācija par iepriekšējiem periodiem, piemēram, iepriekšējo periodu finanšu datu skaidrojumi, arī tiek labota, ciktāl tas ir praktiski iespējams.

aktīvu maiņa pēc izvēles

Ja iepriekšējo periodu kļūdas ietekmes summu par visiem iepriekšējiem periodiem praktiski nav iespējams noteikt piemēram, attiecībā uz kļūdainu grāmatvedības politikas piemērošanuuzņēmums saskaņā ar Tādējādi netiek uzrādīta kopējā ietekme tai aktīvu, saistību un pašu kapitāla labojuma daļai, kas attiecas uz periodiem pirms šī aktīvu maiņa pēc izvēles.

Piemērojot Praktiski neiespējama piemērošana vai labojumi ar atpakaļejošu spēku Dažās situācijās praktiski nav iespējams noteikt salīdzināmās informācijas labojumus par vienu vai vairākiem iepriekšējiem periodiem tā, lai nodrošinātu salīdzināmību ar pārskata periodu. Piemēram, iepriekšējā -os periodā -os dati var nebūt apkopoti tādā veidā, kas ļautu noteikt jaunas grāmatvedības politikas atpakaļejošu ietekmi vai veikt iepriekšējo periodu kļūdu labojumus ar atpakaļejošu spēku, un šādas informācijas iegūšana var būt praktiski neiespējama.

Finanšu pārskatu posteņu, kas izriet no darījumiem, faktiem un notikumiem, atzīšana saskaņā ar grāmatvedības politiku bieži rada nepieciešamību veikt būtiskas aplēses, kurām piemīt subjektivitāte un kuras var veikt arī pēc bilances datuma. Šādu aplēšu veikšana var būt vēl sarežģītāka, ja piemēro grāmatvedības politiku ar atpakaļejošu spēku vai veic iepriekšējo periodu kļūdu labojumus ar atpakaļejošu spēku, jo kopš konkrēto darījumu, citu notikumu vai apstākļu norises var būt pagājis ilgs laika periods.

Uz iepriekšējiem periodiem attiecināmo aplēšu mērķis savukārt paliek tāds pats kā pārskata periodā, tas ir, tās ataino nosacījumus, kas pastāvēja darījuma, fakta vai notikuma norises aktīvu maiņa pēc izvēles. Jaunas grāmatvedības politikas piemērošanas ar atpakaļejošu spēku ietekmes noteikšana vai iepriekšējo periodu kļūdas labojums ar atpakaļejošu spēku prasa iegūt informāciju, kas: Dažu veidu aplēsēm piemēram, aplēses, kas veiktas, lai noteiktu patieso vērtību un kas nav pamatotas uz neatkarīgu avotu sniegto informāciju minēto informāciju praktiski nav iespējams iegūt.

Ja piemērošana vai labojumi ar atpakaļejošu spēku prasa veikt būtiskas aplēses, par kurām nav iespējams iegūt minēto informāciju, piemērot grāmatvedības politikas maiņu ar atpakaļejošu spēku vai veikt iepriekšējo periodu kļūdas labojumu ar atpakaļejošu spēku praktiski nav iespējams. Vērtējums no šodienas pozīcijām nav atbilstošs, ja jaunas grāmatvedības politikas piemērošana vai iepriekšējo periodu kļūdu labojums prasa izdarīt pieņēmumus par to, kādi iepriekšējos periodos varētu būt bijuši vadības nodomi.

aktīvu maiņa pēc izvēles

Fakts, ka labojumi salīdzināmajā informācijā par iepriekšējiem periodiem bieži prasa būtiskas aplēses, nenozīmē, ka nav iespējami ticami salīdzināmās informācijas precizējumi vai labojumi. Grāmatvedības padomes priekšsēdētājs A.